Log in

Regulamin festiwalu

I.Podstawa prawna

1)Ustawa o dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009r. Nr 62.

2)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002r. w sprawie wymogów, jakie powinny

spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i

wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania.

(Dz.U. z 2002r. Nr 113 poz. 986)

II.Regulamin imprezy masowej określa:

1)miejsce i datę organizowanej imprezy,

2)zasady zachowania się osób obecnych na imprezie,

3)zasady korzystania przez nie z obiektów, terenu, a także znajdujących się tam urządzeń.

 

1.II Edycja Hip Hop Festiwal Prusice odbywać się będzie na Rynku w Prusicach w dniu 20.06.2014r.

a/dot. spraw organizacyjnych:

harmonogram godzinowy imprezy: 

17:00 20.06.2014r. – 3:00 21.06.2014r.

organizacją koordynacją przygotowania i przebiegu imprezy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

1)impreza odbywa się na Rynku w Prusicach

2)stoiska promocyjne firm są ustawione według określonego przez organizatora porządku

 

Zasady zachowania się osób obecnych na imprezie:

1.Uczestnik imprezy nie może zakłócać porządku publicznego oraz stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia widzów pod groźbą usunięcia go z terenu imprezy.

2.Osobom obecnym na terenie odbywającej się imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

3.Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony i organizatora.

4.Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku, mogącego uszkodzić słuch.

5.Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z zasadami postępowania w przypadku pożaru lub innych zagrożeń i w razie konieczności zastosować się do niej (zasady postępowania  w załączeniu).

6.Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się na polecenie służby porządkowej, a także okazać tej służbie zawartość swojego bagażu lub odzieży.

7.Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego lub mienia oraz zauważonych pożarach.

8.Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione na terenie imprezy.

9.Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym lub pod działaniem narkotyków.

10.Organizator nie będzie zobowiązany do rekompensaty lub odszkodowania w przypadku odwołania imprezy.

11.Na teren imprezy nie można wprowadzać zwierząt tylko na uwięzi i w kagańcach (dotyczy psów).

12.Punkty żywnościowo – żywieniowe podejmujące działalność wyłącznie na czas określonej imprezy, powinny uzyskać zgodę Powiatowego Inspektora Sanitarnego na działalność w określonym zakresie, miejscu i warunkach sanitarnych.   

13.Na terenie imprezy obowiązuje zakaz ruchu pojazdów z wyłączeniem: pojazdów służb porządkowych, Pogotowia ratunkowego oraz pojazdów posiadających pisemne zezwolenie (przepustkę) na wjazd na teren imprezy.

14.Wymienione pojazdy na terenie imprezy mogą się poruszać z prędkością 20 km/h.

15.Piesi mogą poruszać się  na terenie imprezy na całej szerokości i maja pierwszeństwo przed pojazdami.

16.Pojazdy podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlową na terenie imprezy posiadające przepustkę, mogą wjechać na teren imprezy  do godz. 12.00, jedynie na czas dowozu i rozładunku towarów, a następnie musza usunąć się na parking.

17.W czasie trwania imprezy w granicach Rynku miasta Prusice obowiązuje zakaz zatrzymywania pojazdów poza wyznaczonymi do tego parkingami.

18.Występy zespołów muzycznych na scenie w Rynku.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO

ZAGROŻENIA I.

 

Podstawa prawna

Ustawa o dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009r. Nr 62 ) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1229). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz.1138)

 

I.Zasady ogólne

1)Organizator jest zobowiązany:

2)zapewnić osobom przebywającym na terenie, gdzie odbywają się uroczystości bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

3)przygotować teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

4)ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

5)Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia określa:

6)Zasady zapobiegania możliwości powstawania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

7)Zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

8)Zasady prowadzenia ewakuacji.

 

II.Charakterystyka terenu

Teren, gdzie odbywa się II EDYCJA HIP HOP FESTIWAL PRUSICE położony jest w centrum miasta Prusice – Rynek i obejmuje plac imprezy

 

III.Zapobieganie możliwości powstania pożaru

1)Do podstawowych obowiązków organizatora należy zapobieganie możliwości powstania pożaru. W tym celu konieczne jest przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2)Zgodnie z w/w przepisem w celu zapewnienia bezpieczeństwa, należy:

•Zapewnić prawidłowe warunki ewakuacji ludzi,

•Wywiesić na widocznym miejscu instrukcję postępowania na wypadek pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych.

•Nie ograniczać dostępu do urządzeń przeciwpożarowych: hydrantów, zaworów wody, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, podręcznego sprzętu gaśniczego.

 

IV.Warunki ewakuacji

1.Konieczność przeprowadzenia ewakuacji zachodzi zawsze w następujących okolicznościach:

•gdy pożar, wybuch, lub inny wypadek losowy zdarza się na terenie przebywania ludzi

•gdy pożar, wybuch lub inny wypadek losowy przerasta możliwości opanowania w zarodku lub zapobieżenia skutkom przez znajdujących się w miejscu wypadku służb porządkowych w okresie nie dłuższym niż jest to konieczne do wyprowadzenia osób zagrożonych przez wypadek lub jego następstwo (max. do 3 minut),

•gdy siły pomocy z zewnątrz lub straż pożarna nie mogą stawić się w czasie gwarantującym zbędność ewakuacji,

•gdy warunki ewakuacji są niekorzystne, niezgodne z obowiązującymi przepisami stwarzając utrudnienia ewakuacji ludzi,

•gdy okoliczności pożaru, jego nasilanie się, gwałtowność rozszerzania się i zadymienie stworzyły już z chwila ujawnienia, zagrożenia osobiste życia i zdrowia ludzi lub zmieniająca się sytuacja wskazuje na takie niebezpieczeństwo.

2.Podstawowe zasady ewakuacji:

•przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje organizator.

- ogłosić sygnał alarmowy -EWAKUACJA-

- powiadomić o charakterze zagrożenia i konieczności ewakuacji - apelować o zachowanie spokoju,

- określić kolejność ewakuacji

- o ile to jest możliwe, sprawdzić czy wszyscy opuścili teren

 

V.Postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia

1.Zasady alarmowania.

1)Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu, obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować. :

-wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki.

-Państwową Straż Pożarną - telefon 998,

2)osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo Piotr Zygadlewicz tel. 792 630 340  Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy podać, następujące informacje:

-gdzie się pali i lokalizację,

-co się pali i rodzaj palącego się materiału,

-czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi, czy w pobliżu znajdują się materiały łatwopalne,

-numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje imię i nazwisko.

3)UWAGA: potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę należy odłożyć. słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

4)W razie potrzeby powiadomić. :

a)Pogotowie Ratunkowe - tel. 999

b)Policję - tel. 997

c)Pogotowie Energetyczne - tel. 991

2.2.Zasady postępowania służb porządkowych w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.

 

VI.Równolegle z zaalarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji 

ratowniczo - gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego

 

-Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją sprawuje osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, a w razie jej nieobecności Renata Cybulska-Kaczałko tel. 693 557 957

 

VII.Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo - gaśniczej powinna:

1.w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagrożonego rejonu,

2.wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do strefy pożaru ( nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem ),

3.usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp.,

4.Zabezpieczenie pogorzeliska.

5.Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo ma za zadanie:

•zabezpieczenie miejsca pożaru 

•przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności Policji, firmy ubezpieczeniowej lub komisji powołanej do ustalenia okoliczności i przyczyn pożaru.

 

VIII.Zabezpieczenie imprezy

Imprezy zabezpiecza Pantera z siedzibą we Wrocławiu.

 

PATRONI MEDIALNI

Log in or Sign up